Regulamin konkursu Facebook

REGULAMIN KONKURSU REGULAMIN KONKURSU
„Wejściówka na CoreDump – Agile Nuts”

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „ Wejściówka na CoreDump – Agile Nuts” (dalej Konkurs) jest Agile Nuts – Karolina Gnat i Marcin Grochowina. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na portalu Facebook.com na fanpage’u „Agile Nuts”.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:
  1. imienia i nazwiska – na potrzeby wyłonienia zwycięzcy oraz przypisania mu kodu uprawniającego do wymiany na darmowy bilet;
  2. adresu e-mail – kodu uprawniającego do wymiany na darmowy bilet.

§2. Słownik pojęć

 1. Uczestnik – to użytkownik portalu Facebook.com, mający adres zamieszkania na terenie Polski, mający ukończone 18 lat, posiadający niefikcyjne konto na portalu Facebook.com, który wziął udział w Konkursie poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym z odpowiedzią na zadane w poście konkursowym pytanie i który zapoznał się, i zaakceptował regulamin Konkursu.
 2. Organizator Konkursu – Agile Nuts, Karolina Gnat i Marcin Grochowina

§3. Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2018 i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.
 4. Posiadanie profilu osobowego na portalu Facebook.com oraz przesłanie autentycznych danych w zgłoszeniu, jest to warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.
 5. Zadanie konkursowe polega na: Umieszczeniu pod postem konkursowym komentarza, który będzie zawierał odpowiedź na pytanie zadane w konkursowym poście.
 6. Użytkownik, biorąc udział w konkursie – zwłaszcza w zadaniu konkursowym podanym §3 pkt 5 – zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.
 7. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowanie w formie komentarzy pod postem https://www.facebook.com/agilenuts/photos/a.230365030857206/346650002562041/ na portalu Facebook.com do 15 listopada 2018, 22:00.
 8. Zamieszczenie komentarza konkursowego pod postem oznacza zgodę na jego wykorzystanie we wpisie informującym o wynikach Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.
 9. Jedna osoba może dodać tylko jeden komentarz pod postem konkursowym.
 10. W Konkursie zostaną nagrodzone 3 osoby.
 11. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska, zostanie opublikowana nie później niż 20 listopada 2018 na fanpage’u: https://www.facebook.com/AgileNuts
 12. Trzy zwycięskie komentarze zostaną wybrane przez Organizatora. 
 13. Zwycięzcy otrzymują trzy równorzędne nagrody: darmowy pojedynczy bilet wstępu na konferencje CoreDump Kraków, która odbędzie się w dniach 26-27.11.2018.
 14. Koszty logistyczne (dojazd, nocleg) zwycięzca pokrywa samemu.
 15. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 16. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a „Agile Nuts” na portalu Facebook. Nie podanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 17. Jako kryterium wyboru zwycięzców, komisja zastrzega sobie: wybór najciekawszej i najbardziej szczegółowej odpowiedzi na postawione w poście konkursowym zadanie.
 18. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w postaci nazwy użytkownika facebooka w poście informującym o wynikach konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/AgileNuts.

§4. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
2. Zgłoszenie nie może być niezgodne z celem działań promocyjnych na fanpage’u „Agile Nuts”,
3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §4 ust. 1-2.

§5. Facebook

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
Portal Facebook.com.
2. Portal Facebook.com jest zwolniony przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za
prawidłowy przebieg Konkursu.

§ 6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie
mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu
Organizator poinformuje Uczestników na tablicy fanpage’a „Agile Nuts” co najmniej na 3 dni przed dniem wejścia
zmian w życie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Facebook.com.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a
także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo)
wyżej wymienionych osób.