Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj książkę Zmień Kurs – Agile Nuts”

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Wygraj książkę Zmień Kurs – Agile Nuts” (dalej Konkurs) jest Agile Nuts – Karolina Latos i Marcin Grochowina. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na stronie www.agilenuts.com
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:
  1. imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania oraz adresu email w celu kontaktu ze zwycięzcą i przesłania nagrody

§2. Słownik pojęć

 1. Uczestnik – to osoba, mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w konkursie poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu, na stronie www.agilenuts.com i która zapoznała się, i zaakceptowała regulamin Konkursu.
 2. Organizator Konkursu – Agile Nuts, Karolina Latos i Marcin Grochowina

§3. Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 lipca 2020 roku i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.
 4. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłanie autentycznych danych po ogłoszeniu zwycięzcy, jest to warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.
 5. Zadanie konkursowe polega na: odpowiedzi na pytanie umieszczone na stronie www.agilenuts.com
 6. Użytkownik, biorąc udział w konkursie – zwłaszcza w zadaniu konkursowym podanym §3 pkt 5 – zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.
 7. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowanie w formie odpowiedzi w formualrzu na stonie www.agilenuts.com do 12 lipca 2020 roku do godziny 24:00
 8. Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie oznacza zgodę na jej wykorzystanie we wpisie informującym o wynikach Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.
 9. Jedna osoba może dodać tylko jeden komentarz w formularzu konkursowym.
 10. W Konkursie zostanie nagrodzona jedna osoba.
 11. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska, zostanie opublikowana nie później niż 15 lipca 2020 w komentarzu pod postem konkursowym na stronie www.agilenuts.com
 12. Jeden zwycięski komentarz zostanie wybrany przez Organizatora. 
 13. Zwycięzca otrzymuje nagrodę: książkę Zmień Kurs.
 14. Koszty logistyczne pokrywa Organizator.
 15. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 16. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości mailowej. Nie podanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 17. Jako kryterium wyboru zwycięzców, komisja zastrzega sobie: wybór najciekawszej i najbardziej szczegółowej odpowiedzi na postawione w poście konkursowym zadanie.

§4. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
2. Zgłoszenie nie może być niezgodne z celem działań promocyjnych „Agile Nuts”,
3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §4 ust. 1-2.

§ 5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie
mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu
Organizator poinformuje Uczestników na tablicy fanpage’a „Agile Nuts” co najmniej na 3 dni przed dniem wejścia
zmian w życie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a
także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo)
wyżej wymienionych osób.